Säkerhet i förskola och skola

Det borde vara en självklarhet att föräldrar idag känner tillit och förtroende inför skolan och dess omsorg. Men hur arbetar egentligen skolor och kommun för att säkerställa att arbetet för en ökad säkerheten följs? Idag finns en rad olika lagstiftningar som rör skydd mot olyckor och förhöjd beredskap inför krissituationer. Skolverket samarbetar aktivt tillsammans med kommunen för att skolornas säkerhet skall hålla högsta möjliga nivå. Enligt FN:s konvention har alla barn rätt till en säker och trygg miljö. Men hur ser verkligheten ut? Den mänskliga faktorn spelar här stor roll. Föräldrar måste lita på att personalens utbildning och beredskap inför krissituationer, är nog för att som förälder känna trygghet. Bristande säkerhet i Sveriges skolor kan te sig i olika former. Det kan handla våld, dataintrång eller miljörelaterade faror som exempelvis bränder. Att barn känner otrygghet i skolan kan också bero på utanförskap, mobbning, kränkningar och andra sociala faktorer. För att öka barns trygghet lägger Sveriges skolor resurser på att arbeta fram en gemensam värdegrund. Detta i samklang med kunskapsförmedling. Det handlar om att skapa meningsfulla samtal, värderingar, vetskap om mänskliga rättigheter och att visa respekt gentemot varandra.  Skolinspektionen arbetar aktivt med att säkerställa kvaliteten i arbetet och menar att det dagligen skall genomsyra undervisningen.

Säkerhet i förskola och skola
Säkerhet i förskola och skola

Kvalitetsgranskningen påvisar dock en problematik och det finns utmaningar inom området. Det finns en risk att värdegrundsarbetet inte tar den plats den borde i undervisningen utan hamnar på speciella temadagar. Det finns också risker att det huvudsakliga ansvaret hamnar på somliga personer trots att alla som arbetar inom skolorna bär ansvaret. Det finns också en risk att arbetet för att skapa en gemensam värdegrund hamnar hos föräldrarna.

Säkerhet barn emellan

Barn i ung ålder begår sällan brott mer en gång. I de fall där åtgärder utelämnas finns en risk att dessa, relativt oskyldiga brott fortsätter och med skolåren blir allvarligare. Därför är det viktigt att skolan tar allvarligt på lindrigare våldsincidenters, så att barnen inte lär sig att deras handling, är en bra metod för konflikthantering. Visa kommuner har infört sociala insatsgrupper för att just skydda och förbygga kriminella beteenden i form av exempelvis våld, mobbing, stöld och sexuella trakasserier. Studier visar att de barn som löper störst risk, att framställa en brottslig livsstil är de med social problematik hemifrån, försämrade resultat i skolan eller skolk.

Systematiskt arbete

Skolor arbetar systematiskt med att säkerställa och förbättra barnens säkerhet i skolan. Systematiskt arbete innebär att risker kartläggs, för att i sin tur åtgärdas. Åtgärden utvärderas och eventuella förbättringar utförs. Rektorn har huvudsakligt ansvar för miljön i skolan, men för ett kvalitativt reformeringsarbete krävs det att även personal och elever är engagerade i frågan.

Systematiskt arbete
Systematiskt arbete

Den mänskliga faktorn gör att föräldrar inte till hundra procent, kan veta om deras barn är i säkerhet. Dock kan skolan och föräldrar arbeta fram en god tillit genom kommunikation och kunskap. Skolan bör involvera och informera föräldrar om det systematiska säkerhetsarbetet. Föräldrar bör också vara insatta i reglementen, för att ifrågasätta och ställa krav på skolorna. En öppen dialog och kommunikation är nyckeln i säkerhetsfrågan. Ansvaret ligger inte på endast en part utan på flera parter för att ha en så god säkerhet som möjligt på Sveriges skolor.